HISTORIA

 

Historien om Engelbrekts fruktodling börjar med Tore Engelbrekt som från början drev traditionellt lantbruk

med mjölkkor. Så småningom blev lantbruket för litet för att livnära sig på, varför han bestämde sig för att

börja odla frukt.

 

Tore menade att frukt låg i tiden och inspirerades sin syster och hennes man som redan då drev en fruktodling i Österslöv. 1966 planterade så Tore sina första träd i Södåkra. På den tiden såg fruktodlingen annorlunda ut mot vad den gör idag - träden hade en starkväxande grundstam vilket gjorde att de redan efter några år blev stora kronträd.

 

"1966 planterade så Tore sina första träd i Södåkra."

 

Avståndet mellan raderna och träden anpassades efter detta och låg på tre gånger fem meter, på ett hektar rymdes inte mer än 500 träd (jämför med dagens odlingssystem som rymmer mer än 3000 träd per hektar!).

 

Efter ungefär 5 år kunde de första äpplena skördas.

(För att uppnå god pollinering i sin odling planterade man ofta många olika sorter intill varandra. Sorter som odlades i stor utsträckning var till exempel Ingrid Marie, Cox Orange, Lobo, Gravensteiner.)

 

När Tores träd började bära frukt plockades äpplena i små trälådor som rymde cirka 20 kg. I gamla missionshuset (nuvarande gårdsbutiken) plockades äpplena över i andra lådor för vidare leverans till grossist.

 

Så småningom anskaffades en sorteringsmaskin för att storlekssortera äpplena, och kort därpå byggdes de första kylarna för lagring av äpplena. Tores fruktodling uppgick till 15 hektar när den var som störst.

 

"1984 tog Tores son, Martin Engelbrekt, över odlingen."

 

1984 tog Tores son, Martin Engelbrekt, över odlingen.

Martin hade tidigare jobbat med frukt både inom och utanför familjeföretaget, samt gått en ett-årig fruktutbildning i Danmark. Efter att Martin tagit över skötseln moderniserades odlingen successivt.

 

Gamla sorter byttes ut mot nya, mer odlingsvärda. Odlingen blev mer intensiv, detta genom kortare avstånd mellan både träd och rader. Nya sorter som planterades var Aroma, Gloster, Mutsu och Katja.

 

De tre sistnämnda sorterna har, under Martins tid, hunnit bytas ut mot de nya sorterna Rubinstar och Elise. (Förutom dessa huvudsorter odlas ett antal provsorter, vars egenskaper utvärderas för att ta reda på om sorten är odlingsvärd i stor skala.)

 

"1994 började gårdsförsäljning av äpple

i liten skala."

 

1994 började gårdsförsäljning av äpple i liten skala. 1997 förvärvade Martin granngården, vilket gjorde att odlingen successivt kunde utökas till 25 hektar. I takt med odlingens expansion har packeriet utvecklats för att kunna hantera större volymer frukt.

 

 

 

Dessutom har nya, så kallade ULO-kylar (Ultra Low Oxygen) byggts för lagring av äpplena. Den nya lagringstekniken innebär att man styr både temperatur och syrenivå, detta gör långtidslagring av frukten möjlig. 2001 byggdes de första kylarna av den här typen.

 

"Magnus som är äldst, planterade sina första träd 2013. Tätt därefter, 2014, planterade Niklas sina första träd."

 

Martins söner, Magnus och Niklas Engelbrekt har även de, fattat tycke för fruktodling och valt att starta sina egna odlingar parallellt med Martins. Magnus som är äldst, planterade sina första träd 2013. Tätt därefter, 2014, planterade Niklas sina första träd. I och med sönernas satsningar har en odling blivit tre. Sorterna som planterats av Magnus och Niklas är Ingrid Marie, Aroma, Elise, Zari, och Rubinola.

 

I och med den återigen ökade arealen har kraven på lagringsutrymme gjort att nya ULO-lager byggts, 2012 och 2015. 2013 byggdes en damm för att säkerställa odlingarnas tillgång till bevattningsvatten av god kvalitet.

 

"2013 byggdes en damm för att säkerställa odlingarnas tillgång till bevattningsvatten av god kvalitet."

 

Efter att ha varit trångbodda i packeriet i ett antal år påbörjades så 2019 bygget av ett nytt packeri med ny sorteringsanläggning. Den nya tekniken gör det möjligt att sortera äpplena med högre precision samt att försortera äpplen i vattenkanaler.

 

Vid tidpunkten för bygget var detta den enda

anläggningen med försortering av äpplen i Sverige. Under 2020 fortsätter arbetet med personalutrymme och kontor inne i det nya packeriet.

 

Engelbrekts Äpple har tilldelats investeringsstöd ur den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till den nya anläggningen.

 

 

Engelbrekts Äpple AB, Gamla Södåkravägen 233, 263 92 Jonstorp

Facebook: Engelbrekts Kullabygden, Instagram: @engelbrektsapple

Copyright Engelbrekts Äpple AB 2021